Foreningsvedtægter

December 2010

 

§ 1 NAVN & HJEMSTED

Stk.1

Foreningens navn: Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende

Postadresse: Institut for Idræt og Biomekanik, Campusvej 55, 5230 Odense M

Hjemmeside: www.fnks.org

Mailadresse: fnks@fnks.org

 

§ 2 FORMÅL

Stk.1 Foreningens formål er at være kontakt- og oplysningsorgan for de nordiske kiropraktorstuderende ved Syddansk Universitet.

Stk. 2 Foreningen varetager medlemmernes interesser.

Stk. 3 Foreningen samarbejder med de nordiske kiropraktor- og patient-foreninger samt internationale studenterorganisationer.

Stk. 4 Foreningen laver arrangementer med sundhedsfagligt og socialt indhold for de studerende.

Stk. 5 Foreningen synliggør de kiropraktorstuderende ved Syddansk Universitet.

Stk. 6 Foreningen arbejder for at styrke de kiropraktorstuderendes synspunkter i samarbejde med de styrende organer ved Syddansk Universitet, Odense.
 

§ 3 MEDLEMSSKAB 

Stk.1 Enhver kiropraktorstuderende med tilknytning til Syddansk Universitet, Odense kan søge om optagelse i foreningen. Bestyrelsen har mulighed for at give dispensation fra dette. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig.

Stk. 2 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen og ved efterfølgende indbetaling af kontingent. Medlemskabet er gyldigt fra det tidspunkt betaling af kontingent finder sted.

Stk. 3 Et medlem kan ekskluderes, hvis 4/5 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. I tilfælde af eksklusion kan den ekskluderede indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige stillingtagen afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 4 Der er to former for medlemskab. Ved årlig medlemskab, er medlemskabet gyldigt til og med førstkommende 15. september.
Ved medlemskab for resten af studietiden, er medlemskabet gyldigt indtil udmeldelse fra studiet eller afsluttet kandidat.

Stk. 4a Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab


§ 4 KONTINGENT 

Stk. 1 Alle satser vedr. § 4 fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Ved studiestart kan der opnås rabat ved oprettelse af medlemskab for den resterende studietid.

Efter medlemskab i det første studieår kan der tegnes medlemskab for den resterende studietid til reduceret kontingent.
Efterfølgende indmeldelse berettiger ikke til reduceret kontingent.

 

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og fire menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges ved direkte valg hvert andet år. Formanden i lige og kasseren i ulige år. Bestyrelsen udpeger selv næstformanden blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk.3 Bestyrelsen kan af praktiske grunde kun bestå af medlemmer, som er bosiddende i Danmark. Dersom et medlem af bestyrelsen flytter fra Danmark inden næste valg, kan den resterende bestyrelse ved enstemmig beslutning udskifte det pågældende medlem.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger ved de enkelte møder en sekretær.

Stk. 5 Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden eller hvis 5/7 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsesmøder afholdes mindst hver anden måned i studieåret. Forslag kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem.

Stk. 6 Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder annonceres med mindst 1 uges varsel. Dagsordenen offentliggøres senest 3 dage før mødet.

Stk. 7 Referater fra bestyrelsesmøder forefindes i formandsmappen og på hjemmesiden.

 

§ 6 BESTYRELSESMØDER

Stk.1 Alle indskrevne på uddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet har taleret på den åbne del af et bestyrelsesmøde afholdt af foreningen.

Stk.2 Bestyrelsesmødets afholdelse skal annonceres på foreningens hjemmeside og i Fakultetsbladet.

Stk.3 Beslutninger på bestyrelsesmøder tages ved almindeligt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer. Suppleanter har ingen stemmeret.

Stk 4 Sager vedr. eksklusion jf. § 3 skt. 3 foregår på den lukkede del af bestyrelsesmødet.

 

§ 7 REGNSKAB

Stk.1 Foreningens virkeår løber fra 1. april til 31. marts.

Stk.2 Regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

 

§ 8 GENERALFORSAMLING

Stk.1 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste besluttende myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.

Stk.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april, og skal varsles senest 4 uger før afholdelse på FNKS’ hjemmeside og de studerendes intranet.

Stk. 3 Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Konstatering af dagsordnens og indkaldelsens lovlighed.

3. Årsberetning fremlægges af formanden.

4. Regnskab aflægges af kassereren.

5. Indkomne forslag behandles.

6. Valg til bestyrelse.

                      a. Valg af formand (lige år) / kasserer (ulige år).

                      b. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

                      c. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af revisor

8. Budget for det kommende virkeår, herunder fastlæggelse af kontingent og øvrige satser jf. § 4.

9. Eventuelt.

 

Stk. 3a Senest 14 dage før generalforsamlingen afleverer alle udvalg en årsberetning til formanden. Udvalgenes årsberetning vil i uddrag blive inddraget i formandens beretning og vil fremgå af generalforsamlingens referat. Årsberetningerne vil blive gjort tilgængelig for medlemmerne på FNKS’ hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3b Regnskabet skal gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3c Forslag skal, for at kunne komme til afstemning, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3d Forslag til behandling på generalforsamlingen offentliggøres senest 3 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden skal offentliggøres på FNKS’ hjemmeside samt på de studerendes intranet senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 For at opnå valg til bestyrelsen, skal man være fuldgyldigt medlem af FNKS.

Stk. 5 Valg til bestyrelsen er skriftlig og hemmelig.

Ved afgørende stemmelighed foretages bundet omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 6 Afstemninger om stillede forslag kan afgøres ved håndsoprækning med mindre 1/3 af generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 7 Hvis et medlem er forhindret i at møde på generalforsamlingen, kan pågældende afgive fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan have 1 fuldmagt.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det. For den ekstraordinære generalforsamling gælder i øvrigt samme formalia som for den ordinære generalforsamling.
Den ekstraordinær generalforsamling skal senest finde sted 30 dage efter kravet herom er modtaget hos bestyrelsen.

 

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk.1 Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 

§ 10 OPLØSNING

Stk.1 Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Stk. 2 Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de stemmer, som er afgivet af de tilstedeværende.

Stk. 3 Foreningens eventuelle formue skal, ved opløsning, doneres til et humanitært formål valgt af bestyrelsen.

 

§ 11 TEGNING OG HÆFTNING

Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Stk. 2 Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Stk. 3 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftning.